Shalene Valenzuela - 2020 - Lunch Tray - Slipcast Ceramic - 9" x 9.5" x 1"