John Toki - Blue Motions - 2006 - Ceramic - 8'

John Toki