John Toki - Earth Dream - 2007 - Ceramic - 12'

John Toki